Slider

Benefits of using a wooden brush

Saturday 25 June 2016

With the right brush you can help stimulate hair growth and add more volume to your hair. Yes it's true. I'm taking a closer look on the benefits of using a wooden brush for your hair. 

Med den rätta borsten kan du hjälpa att stimulera hårväxt och få mer volym på håret. Ja det är sant. Jag tar en närmare titt på fördelarna av att använda en träborste till ditt hår. 


1. Healthy scalp
A wooden brush massages your scalp whilst brushing. When gently pressing the wooden bristles against the scalp on the acupressure points, it boosts the blood circulation and keeps the scalp healthy. 

En träborste masserar din hårbotten när du borstar det. När försiktigt trycker träborsten mot hårbotten på akupressurpunkter, ökar det blodcirkulationen och håller hårbotten frisk. 

2. Hair growth
A healthy scalp leads to your hair being able to grow longer and stronger. As the blood circulation increases, it becomes easy for the hair follicles to get enough vital nutrients. Also the excess of sebum is regulated and the impurities gets removed, which makes it easier for the hair to grow.

En frisk hårbotten leder till att ditt hår har lättare att växa längre och starkare. När blodcirkulationen ökar, blir det lättare för hårsäckarna hår med en träborste eller kam, åker den naturliga oljan från hårbotten nerför hårstråna. Det ger ett mjukare hår och mindre frissigt. få viktiga näringsämnen. Även överskottet av sebum är reglerat och för bort föroreningar, vilket gör det lättare för håret att växa. 

3. Added volume
When combing your hair at different directions it stimulates the scalp and will eventually give you added volume  to your hair.

När du kammar håret åt olika håll, stimulerar det hårbotten och kommer så småningom ge dig mer volym i håret. 

4. Natural conditioning
When brushing your hair with a wooden brush or comb, the natural oil content of the scalp goes down the hair strands. It gives a smoother and softer hair, with less frizz. 

När du borstar ditt hår med en träborste eller kam, åker den naturliga oljan från hårbotten nerför hårstråna. Det ger ett mjukare hår och mindre frissigt.


5. Added shine
As the natural oil of the scalp gets distributed evenly through the hair when brushed, it becomes shinier, glossier and more radiant. 

När den naturliga oljan från hårbotten blir distribuerad jämnt genom håret när det blir borstat, blir det glansigare och ger mer lyster. 

6. No dryness or greasiness
When brushing the hair with a wooden brush you reduce the amount of sebum on the scalp and makes it less greasy. When distributed down the hair it makes the ends softer and less dry. It leads to not needing to wash your hair as often. 

När du borstar håret med en träborste reducerar du mängden av sebum på hårbotten och gör den mindre oljig. När det distribueras genom håret blir håret mjukare och mindre torrt. Det leder till att ditt hår inte behöver tvättas lika ofta. 

7. No scraping or bruising 
Unlike metal, plastic or all other sorts of combing tools, wooden brushes has a sleek and polished body. Hence, they're not harsh on your scalp and don't end up scratching or bruising it during combing. 

Olikt metall, plast och andra sorter av kamnings verktyg, har träborsten en slät och polerad kropp. Därav är den inte hård mot din hårbotten och slutar inte med att den river och skadar under kamningen. 8. Sustainable 
A wooden brush lasts a lot longer than any plastic brush. Brushes made out of bamboo are the most sustainable and most environmentally friendly brushes. As bamboo rapidly regrows after being harvested and it can grow in damaged and soil depleted the soil. 

En träborste håller längre än någon annan plastborste. Borstar som är gjorda på bambu är de mest hållbara och miljövänliga borstar. Eftersom bambu växer tillbaka snabbt efter det skördats och kan växa i skadat och i utarmad jord. 

Have you used a wooden brush or comb? Have you noticed any benefits? 

Har du använt träborste eller kam? Har du märkt några fördelar? 

To have a chance to win one of these brushes head over to my Instagram www.instragram.com/sarasteelesnaps and enter the competition under this photo. 

För en chans att vinna en av dessa borstar gå till min instagram och delta i tävlingen under denna bild. 
First vlog/ Sweden life and organic hair salon

Tuesday 21 June 2016

Hej!

Time for a little update and what better way than doing my first ever vlog. I've now been in Stockholm for three weeks and getting into some kind of routine. I'm working in an organic hair salon called Ecohair. http://ecohair.sePlease give this video a thumbs up if you like this vlog and wants so see more. 

Follow me on

A spa day at home

Sunday 19 June 2016

As moving country can be rather stressful I'm happy to finally starting to settle in. I have been lucky to have got some great products sent to me while I'm waiting for all my stuff from the UK. I decided to take an evening and have a spa day at home. It was great to discover some new wonderful brands and products. 

Eftersom att flytta land kan vara ganska stressigt är jag glad att jag börjar göra mig hemmastadd. Jag har haft tur som fått flera olika produkter skickat till mig, medan jag väntar på alla saker från England. Jag bestämde mig att ta en kväll och ha spa dag hemma. Det var underbart att upptäcka några nya fantastiska märken och produkter. 


Firstly I have a shower with some great products from SENSPA.  An affordable green beauty brand, available in places like Waitrose. 

I tried their salt scrub soap bar. It is perfect to exfoliate with, but also works well as a normal soap bar too. 


Först tog jag en dusch med några fantastiska produkter från SENSPA. Ett prisvärt ekomärke, som finns att köpa i vissa mataffärer som Waitrose i Storbritannien. 

Jag provade deras salt skrubb tvål. Den är perfekt för att exfoliera med,  men funkar bra som en vanlig tvål också. 


I also have SENSPA's lava clay hair & scalp masque that is rich and moisturising. It's perfect for my dry and sometimes itchy scalp and made my hair soft and shiny. It only needs to be left on for 5-10 minutes, but I often leave it for longer. 

Jag har också SENSPA's lava clay hår & skalp mask som är rik och fuktgivande. Den är perfekt för min torra och ibland irriterande skalp och gjorde mitt hår mjukt och glansigt. Den behöver bara vara i ca 5-10 minuter, men jag låter den ofta sitta i längre. 

Whilst my hair masque is treating my hair. I also use one of my kelp face masks from the Korean brand Whamisa


I'm not normally a fan of sheet face masks but this is pure pleasure to have on my skin. It's like a pure leaf that you put over your face. You can instantly feel how it hydrates your skin. I leave it on for 20 minutes and after the skin feels and looks moisturised and fresh. It's my new favourite face mask by miles. 

Medan min hårmask gör sitt använder jag samtidigt min kelp ansiktsmask från det koreanska märket Whamisa

Jag är normalt inte ett fan av sheet ansiktsmasker, men det här är ett nöje att ha på min hud. Det är som ett rent löv som man lägger över ansiktet. Man kan känna på en gång hur fuktgivande den är. Jag låter den sitta i 20 minuter och efteråt känns och ser huden fuktig och fräsch ut. Det är lätt min nya favorit ansiktsmask. 


I finally moisturise with a moisturiser from Sheila's natural products.  I use the one for medium to dry skin, which works well on my skin. It's gorgeously creamy and applies easily onto my skin. It has a lovely scent of citrus. 

Slutligen så smörjer jag in mig med en kräm från Sheila's Natural products.  Jag använder den som är för medium till torr hy, vilket funkar jättebra på min hud. Den är underbart krämig och appliceras lätt på min hud. Den har en härlig doft av citrus. 

After this, I feel relaxed and ready to face whatever comes my way. 
What do you do to relax? Have you discovered any new products recently? 

Efter detta så känner jag mig avslappnad och redo att möta vad som än kan väntas komma min väg. 
Vad gör du för att slappna av? 
Har du upptäckt några nya produkter nyligen? 

Review | Green People Edelweiss sun lotion And how to protect yourself from the sun

Monday 6 June 2016

It has been a week of glorious sunshine in Sweden. It's given me a chance to use my favourite sun lotion from Green peopleedelweiss sun lotion SPF15 with the tan accelerator.

Det har varit en vecka av strålande solsken i Sverige. Det har gett mig en chans att använda min favorit solkräm från Green People edelweiss solkräm SPF15 med solfärgsaccelerator. 


It's a perfect protection from the sun. I was recommended Green people sun lotion by every green beauty blogger I have spoken to. 

The first time I used it was last year on my holiday to Thailand and it was great. It protected me from burning in  36 degrees. 

Det är ett perfekt skydd från solen. Jag rekommenderades Green Peoples solkräm av varje grön skönhetsbloggare jag pratat med. 

Första gången jag använde den var förra året på min semester i Thailand och den var bra. Den skyddade mig från att brännas i 36 grader. 

I know many people don't use natural sun protection because most natural sun care products don't use high SPF as many like to use up to SPF 50 to protect themselves and their children. But it doesn't mean SPF50 gives almost double protection than SPF30. 

In fact, SPF30 lotion offers 97% protection against UVB rays, while SPF50 offers 98% - just 1% difference

People who use SPF50 sun lotions often reapply less frequently and stays in the song for longer, than when using lower factor sun lotion. 
This can dramatically increase your risk of sun damage because, in order to get good UVA defence, you must regularly top up your protection no matter what the factor.  

Jag vet många människor inte använder naturliga solskydd för de flesta naturliga sol produkter använder inte höga SPF eftersom många gillar att smeta in sig i SPF50 för att skydda dem själva och sina barn. Men det betyder inte att SPF50 ger nästan dubbelt skydd än SPF30. 

Fakta är att SPF30 ger 97% skydd mot UVB strålar, medan SPF50 ger 98% - bara 1% skillnad.

Folk som använder SPF50 solkrämerna, applicerar oftast inte krämen lika regelbundet och stannar i solen längre, än de som använder en lägre faktor i solkrämen. Detta kan dramatiskt öka din risk för solskador, för att få ett bra skydd mot UVA strålar måste du smörja in dig ofta vilken faktor det än är. 


Many sun lotions out there use synthetic chemicals to make their creams water resistant. It works like creating a seal that stops water coming through. But it's like wrapping your skin into cling film and stops your skin from being able to breathe. It can lead to heat rashes and irritation. 

Många solkrämen därute använder syntetiska kemikalier för att göra krämen vattentålig. Det fungerar som att skapa tätning som stoppar vatten från att komma igenom. Men det är som att slå in din hud i plastfolie och stoppar din hud från att andas. Det kan leda till värmeutslag och irritationer. 

This is why I choose natural sun lotions like Green people because it still allows my skin to breathe and it protects my skin from the sun just as well. 

What sun protection to you use? 

Detta är varför jag väljer en naturlig solkräm som Green People för att den fortfarande låter min hud andas samtidigt som den skyddar den från solen 

Vad för solskydd använder du? 

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan