Moving to Sweden and half marathon | Sara Steele

Leave a CommentI've been a bit quiet lately and I promise there's a reason for it. As you might know, I'm in the middle of moving to Stockholm, Sweden. After 12 years living in London, England,  me and Stephen have decided to have a bit of a change.

Jag har varit tyst det senaste och jag lovar att jag har en anledning. Som du kanske vet, är jag mitt i att flytta till Stockholm. Efter 12 år i London, England, har jag och Stephen bestämt att göra lite förändringar. 


We first flew to Gothenburg to see family. I also signed up to run Göteborgsvarvet, a half marathon. It was a tough run with lots of uphill, but I did it. 

Först flög vi till Göteborg för att träffa lite familj. Jag anmälde mig även till Göteborgsvarvet, en halvmara. Det var ett jobbigt lopp med mycket uppför, men jag genomförde det. 


This week I've mainly been trying and been sorting out things for the move and my new job. I'll be starting work in an organic salon called EcoHair Stockholm http://ecohair.se/. I'll become self employed and it's a lot of things to sort out, which all I find very confusing. 

Den här veckan har jag mest varit trött och fixat inför flytt och mitt nya jobb. Jag kommer att börja jobba på en ekologisk salong EcoHair Stockholm http://ecohair.se/. Jag kommer vara egen anställd och det är massor att göra, vilket jag tycker är mycket förvirrande. 


Today we are on a train across the country to visit some good friends in Kalmar, before we hit the final stop Stockholm in a few days.

Idag sitter vi på ett tåg genom landet för att träffa några nära vänner i Kalmar, innan vi kommer till slutstationen Stockholm om några dagar. 

I'm hoping to have plenty of time to blog soon. In the meantime, I would love to do a Q&A video soon so please comment below with lots of questions for me to answer. 

Jag hoppas att jag kommer att ha massor med tid för bloggen snart. Under tiden så skulle jag gärna göra en Q&A video snart så var snäll och kommentera med massor med frågor som jag kan svara på. 
View Post

A mini empties

Leave a Comment

I recently did a massive empties video. And somehow I still managed to have a few more empties just few weeks later. I thought I share them with you here as I don't want to save them and take empty bottles with me when I move to Sweden. 

Jag gjorde nyligen en massiv empties video. På nåt sätt har jag lyckats göra slut på fler produkter på bara några veckor. Så jag tänkte att jag delar med mig här eftersom jag inte vill spara dem och ta med mig tomma flaskor när jag flyttar till Sverige. 


My first product I finished was Neals Yard remedies honey & orange facial scrub. It smells lovely, but it's too rough on my skin. The grains are quite big and you have to be very gentle applying it on the skin. I would use this more as a body scrub, than a face scrub. 

Min första produkt som tog slut var Neals Yard remedies honey & orange facial scrub. Den luktar ljuvligt men den är för grov på min hud. Den har ganska stora korn och du måste vara försiktig när du applicerar den på huden. Jag tycker den skulle vara bättre som en body scrub istället för face scrub. 


Another empty product is the gorgeous oil bloom & glow from Angela Langford. I've enjoyed this facial oil so much and I'm sad it's finished. It's been perfect for my skin and one of my favourite oils at all times. 

En annan tom product är den underbara oljan bloom & Glow från Angela Langford. Jag har njutit så mycket av denna ansikts olja och det är så tråkigt att den är slut. Den var perfekt för min hud och en av mina favorit oljor någonsin.


I also finished Botanicals nourishing face balm. Another skincare product I enjoyed. It melts in to the skin and moisturising it well. I've done a review on it if you want to read more. 

Jag gjorde även slut på Botanicals nourishing face balm. En annan hudvård produkt jag tyckte om. Den smälter in i huden och återfuktar väl. Jag ge gjort en recension om du vill läsa mer. 


The last of my empties is Sukin's protein hair treatment. I loved this hair treatment. I actually kept getting comments on my hair every time I used it. It made the hair feel soft and look healthy. It's definitely become a staple hair product I will keep going back too

Den sista empties är Sukins protein Hair treatment. Jag älskade den här hårmasken. Jag fick flera kommentarer på mitt hår varje gång jag använde den. Den fick håret att kännas lent och se hälsosamt ut. Det har definitivt blivit en av mina stapel hår produkter jag kommer att återkomma till. 

That was my recent empties. What are some of the recent products you have used up? Have you tried one of the ones I mentioned? Why did you think? 

Det var mina empties. Vad är några produkter som du har gjort slut på nyligen? Har du provat någon av de jag nämnde? Vad tyckte du? View Post

10 things you do that probably ruining your hair

2 comments

The things we do to our hair, the daily routines and the one time occurrences. They can wreck our hair. We are all guilty, me included. 
I've put a list together of some of the things we do to our hair that ruins it and also what we should do instead to have healthy looking hair that we all long for. 

Allt vi gör mot vårt hår, dagliga rutiner och de engångsföreteelserna. De kan förstöra vårt hår. Vi är alla skyldiga , jag med. Jag har satt ihop en lista på några av de saker vi gör mot vårt hår som förstör det och också vad vi kan göra istället för att få hälsosamt hår som vi alla vill ha. 


1: You shampoo too often
I'm lucky because I'm too lazy to wash my hair too often. But I know it's easy to fall in to a vicious circle. Especially living in a polluted city like London or after a workout. To want to wash your hair daily. No matter what hair type you have. Washing your hair too often strips it off it's natural protective oils. Try to wash it every other or third day. If need be wash it with conditioner only in between. 

Jag har tur som är alldeles för lat för att tvätta mitt hår för ofta. Men jag vet att det är lätt att hamna i en ond cirkel. Särskilt om du bor i en förorenad stad som London eller efter en workout. Att vilja tvätta ditt hår dagligen. Det spelar ingen roll vilken slags hårtyp du är. Att tvätta håret för ofta gör att du blir av med alla naturliga, skyddande oljor. Försök att tvätta håret varannan eller var tredje dag. Om det behövs, tvätta håret med bara balsam mellan tvättar. 


2. You use a crap shampoo
We all done it.  Trying to find the cheapest option available. When it comes to shampoo, don't! 
It doesn't have to be expensive to be good. But most cheap shampoos has cheap and bad for you ingredients. They contain harsh detergents like Sodium Lauryl Sulphate (SLS) and cheap preservatives. Try to find shampoos that are free from sulphates and parabens. Read more about how to find a good shampoo. http://www.sarasteele.co.uk/2016/03/how-to-choose-good-shampoo.html?m=1

Vi har alla gjort det. Försökt hitta det billigaste möjliga valet. När det kommer till schampoo så låt bli. Det behöver inte vara dyrt för att vara bra. Men de flesta billiga schampoon har billiga och dåliga för dig ingredienser. De innehåller starka rengöringsmedel som Sodium Laureth Sulphate  (SLS) och billiga konserveringsmedel. Försök att hitta ett schampoo som är fri från sulfater och parabener. Läs mer om hur du kan hitta ett bra schampoo. http://www.sarasteele.co.uk/2016/03/how-to-choose-good-shampoo.html?m=1

3. You use the wrong shampoo
I know it can be hard to choose the right shampoo for your hair with all the options that's out there. Try and get to know your hair. Is it dry or oily, straight or curly or coloured? 
If your hair is oily you don't want a heavy moisturising shampoo that will weigh down your hair. If you have colour treated hair make sure you have a shampoo that is meant to protect both your hair and the colour and won't dry your hair out and possibly strip out the colour. 

Jag vet att det kan vara svårt att hitta ett bra schampoo för ditt hår med alla val som finns. Försök lära känna ditt hår. Är det torrt eller oljigt, rakt eller lockigt eller färgat? Om ditt hår är oljigt vill du inte ha ett tungt fuktgivande schampoo som kommer tynga håret. Om du har färgat hår se till att använda ett schampoo som kommer att skydda både ditt hår och färgen och inte torka ut ditt hår eller strippa ut färgen. 

4. You use too much conditioner
It's so tempting to use half a bottle of conditioner to your ends to get that silky smooth feeling. But it's not necessary. It will work just as well or in fact much better with less. Too much will weigh your hair down and make it greasy quicker. Try to just condition the ends of your hair where it's actually needed. Your scalp don't need conditioner. 

Det är så frestande att använda en halv flaska balsam till ditt hår för att få den där silkeslena känslan. Men det är inte nödvändigt. Det funkar lika bra eller faktiskt bättre med mindre. För mycket balsam tynger ner ditt hår  och får det att kännas oljigt snabbare. Försök att bara balsamera ändarna på håret där det faktiskt behövs. Din skalp behöver inget balsam. 

5. You use the highest setting on your blow-dryer
I know it's so tempting. The highest heat gets it done quicker and makes the hair look smoother. But be careful as the heat can actually make the water in your hair boil, which can cause cuticle damage. 
Make sure you always use a heat protection before you blow-dry your hair. Also try and rough dry your hair as much as possible before you go over with a brush and blow-dry it smooth. 

Jag vet att det är frestande. Den högsta värmen får det gjort snabbare och får håret att se slätare ut. Men var försiktig eftersom värmen kan få vattnet i ditt hår att koka, vilket kan leda till skador på hinnan. Se till att du alltid använder värmeskydd innan du fönar håret. Försök också att snabb torka håret så mycket som möjligt innan du fönar det slät. 


6. You over using your flatiron.
My ten years as a hairdresser the worst hair I've seen has always been caused by straighteners. 
Overusing your straighteners or curling tongs causes breakage and split ends. Try not to use them every day and when you do use them make sure you use a thermal heat protection.
And for all it's worth do never use them on wet hair. Like why would you do that? Why? Don't do that. 

Mina tio år som frisör så de värsta hår jag sett har alltid orsakats av plattången. Överanvändning av din plattång eller locktång leds till skador och kluvna toppar. Försök att inte använda dem varje dag och när du använder dem så använd alltid värmeskydd. 
Och för allt det är värt använd dem aldrig på blött hår. Varför skulle du göra det? Varför? Gör det inte.7. You brush your hair too much
I know Disney taught us to brush our hair and it's wonderful. But there's something called too much brushing. It can cause your hair to split and become frizzy. The best brush to use is a tangle teezer as it's the most gentle way to ease up any knots in your hair. 

Jag vet att Disney lärde oss att borsta håret och att det är underbart. Med det finns något som heter för mycket borstning. Det kan leda till att håret klyvs och bli krusigt. Den bästa borsten att använda är tangle teezer eftersom den löser upp knutar på håret på mildast sätt. 


8. You don't brush your hair at all -ever
Not brushing your hair can be just as damaging. Your hair gets knotted up and when you try to pull it apart you cause your hair to break or split. It's fine to wear your hair messy but there's different types of messy. Again use the tangle teezer. 

Att inte borsta håret kan vara minst lika förstörande för ditt hår. När du får tovor i håret och försöker slita isär dem så går håret av eller topparna klyvs. Det är ok att ha rufsigt hår, men det finns olika sorters rufsigt. Igen använd en tangle teezer. 

9. You don't trim your split ends
I know, you want to grow your hair. But let me tell you something about hair and split ends. Once split it just going to continue to split further and further up the hair shaft. Which means the longer you leave your trim, the more you'll have to cut it off. Even if you are trying to grow your hair out, go for a tiny trim every 6-8 weeks for the health of your hair. It will be worth it when your hair is both long and healthy and everyone has hair envy.

Jag vet, du vill att ditt hår ska växa. Men låt mig berätta om hår och kluvna toppar. En gång kluvet så kommer det bara fortsätta att klyvas högre och högre upp i hårstrået. Vilket betyder desto längre du väntar med att klippa dig, desto mer behöver du klippa av. Även om du försöker få ditt hår att växa ut, ha en liten toppning var 6-8 vecka för ditt hårs hälsa. Det kommer vara värt det när ditt hår är både långt och hälsosamt och alla är avundsjuka på ditt hår. 

10. Chemically treating your hair
We know bleaching, colouring and permanent straightening is bad for the hair. Yet everyone still continue doing it. And that's why I have a job. But let's be wise about it. Try to find a hairdresser who uses more gentle products. Look after your hair with treatments and hair masques. 
Instead of bleaching all your hair, do highlights instead. It won't touch your scalp and is much better for your hair too. 

Vi vet att blekning, färgning och permanent straightening är dåligt för håret. Ändå forsätter alla att göra det.  Och det är därför jag har ett jobb. Men försök vara lite smart. Försök hitta en frisör som använder skonsammare produkter. Ta hand om ditt hår med hår masker och inpackningar. Istället för att bleka hela håret, gör slingor istället då du inte behöver färga hårbotten och är även bättre för håret.

I hope this has been helpful and will make you look after your hair better this summer. 
Have you got any stories about how you have damaged your hair? 

Jag hoppas detta har varit hjälpsamt och kommer att hjälpa dig att ta hand om ditt hår bättre i sommar. 
Har du några historier om hur du skadat ditt hår? 


View Post

APRIL FAVOURITES! | SARA STEELE

Leave a Comment

Another month has gone and here are my April favourites


The products mentioned 
Green people - beauty boost skin restore*
https://www.greenpeople.co.uk/beauty-boost-skin-restore-50ml
Green people - quinoa & Prebiotics deodorant*
https://www.greenpeople.co.uk/shop/by-product/organic-body-care/organic-deodorant-products/quinoa-prebiotics-deodorant-75ml
Afrochenchix - soothe natural scalp oil
- seal natural conditioning hair oil
- smooth natural hair moisturiser
Puma running leggings
Beond - organic açai bite 15g
Asics - GT1000-4 trainers

Follow me on

Instagram

For business enquiries please email me on saraharstilist@gmail.com 

This video is NOT sponsored by any brands mentioned or showed in this video. All opinions are my own. All products were purchased with my own money, unless marked with a *, which means they were gifted to me from the brand within a gift bag at an event or for general PR reasons of which I'm very grateful for. 
View Post

A pampering evening

Leave a Comment


I've been so busy lately with work, sorting out my move to Sweden and preparing for my half marathon. I came home one evening and just felt I needed some time out. 

Jag har varit så upptagen det senaste med jobb, planerar min flytt till Sverige och förbereder mig inför min halvmara i Göteborg. Jag kom hem en kväll och kände att jag behövde lite time out. 


I decided to finish off the last of my Saachs organics herbal powder. It's an intense hair treatment. 
I love the feeling of my hair after this treatment. It feels thicker and gives it more volume, which last for a few days. 

Jag bestämde mig för göra slut på det sista jag hade kvar av Saach organics herbal powder. Det är en intensiv hår mask. Jag älskar känslan av hur mitt hår känns efter behandlingen. Det känns tjockare och ger håret mer volym, vilket håller i sig i flera dagar. 


I made myself a coffee scrub out of only three ingredients. Coffee, sugar and coconut oil. For me this is a big treat as it awakens all my senses. It smells so good and the skin feels soft after. 

I cream myself with Neals yard remedies Beauty sleep, which feels so indulging. It's so thick and creamy and the Rose is calming. Perfect for a relaxing evening.
Jag gjorde min egen kaffeskrubb utav bara tre ingredienser. Kaffe, socker och kokosolja. Det är en härlig treat för mig, eftersom det väcker alla sinnen. Det luktar så gott och huden känns len efteråt. 

Jag smörjde in mig med Neals yard remedies Beauty sleep, vilket känns så lyxigt. Den är så tjock och krämig och lukten av ros är lugnande. Perfekt för en avslappnande kväll. 


For the face I use my two favorite products at the moment. My eye cream from Maria Åkerberg for the sensitive area around my eyes. For the rest of my face I use Green People's Beauty Boost skin restore. Which is like having a mini facial. It's been so good for my skin lately. I recently wrote a review to find out more click here

För ansiktet använde jag mina två favorit produkter just nu. Min ögonkräm från Maria Åkerberg för den känsliga huden runt ögonen. För resten av ansiktet smörjer jag in mig med Green People's Beauty boost skin restore. Vilket är som en mini ansiktsbehandling. Den har varit så bra för min hud det senaste. Jag skrev nyligen en recension som du kan läsa här


I walked into the kitchen to make myself a cup of tea. I then spent the rest of the evening in bed, enjoying my cup of tea, my favorite chocolate and a good book. 

Jag gick till köket och gjorde mig en kopp te. Sen spenderade jag resten av kvällen i sängen, njutandes av min kopp te, min favorit choklad och en bra bok. 

What do you do to relax? 

Vad gör du för att slappna av?

View Post

EMPTIES | PRODUCTS I'VE USED UP! | Sara Steele

1 comment

I've used up lots of products recently and here is a little mini review of them.


Products mentioned 

Haircare 
Saach organics - Basil, hibiscus & peppermint shampoo*
- tea tree, Rosemary & lemon shampoo*
- hibiscus, henna & primrose conditioner*
mop - c-system firm finish hair spray 
C/o Gerd - deep moist conditioner
- B2 hair serum 

Skincare
Rossi Uvema - avocado & green tea cleansing lotion*
Handmade naturals - face cleansing lotion
- balancing face cream
Suti - cleanse facial cleansing balm*
- Rejuvenate organic face oil*
- peppermint water facial spritz
Earth Kiss - miracle clay facial bamboo sheet mask Hydrate*

Makeup
Ecco Bella - black mascara
ZAO- mascara volume 085
Maria Åkerberg - black eyeliner 
Ilia - concealer cassava c1
Dr. Bronner's Magic soap 

Body Care
Green People - daily aloe shower gel
- Quinoa & calendula shower gel*
Neals Yard remedies - Rose & Geranium shower gel
Pacifica - Waikiki pikake body butter
Lyonsleaf - body butter 
Okko skincare - natural body balm
frankincense & bergamot*
Maria Åkerberg - Body Lotion
- hand cream beautiful 

Follow me on

Instagram


Check out my blog at http://www.sarasteele.co.uk

For business enquiries please email me on saraharstilist@gmail.com 

This video is NOT sponsored by any brands mentioned or showed in this video. All opinions are my own. All products were purchased with my own money, unless marked with a *, which means they were gifted to me from the brand within a gift bag at an event or for general PR reason of which I'm very grateful for. 


Thank you so much for watching.
Please give me a thumbs up if you liked it and subscribe if you haven't already. 

Sara 
❤️


View Post

Review | Green People Beauty Boost Skin Restore

2 comments
I've recently started to use Green People's beauty boost skin restore that just been released. It's been amazing for my skin. Being over 30 I definitely started to notice more changes in my skin. More fine lines starting to appear. So I was very excited to try this beauty booster. After a few weeks I've definitely noticed a difference and my skin feels and looks better and fresher. It's a perfect product to reach for when you feel like your skin needs to brighten up. It's thick and creamy and  lovely to apply on to the skin. It has become one of my staple products to go for. After few weeks I've definitely noticed a difference and my skin feels and looks better and fresher. The fine lines are showing up less and my skin does look healthier. It's a perfect product to reach for when you feel like your skin needs a pick me up. It's thick and creamy and  lovely to apply on to the skin. It works like a leave in treatment but for your skin. It has become one of my staple products to go for. 


Jag har nyligen börjat använda Green People Beauty Boost Skin Restore https://www.greenpeople.co.uk/shop/by-product/natural-skin-care/beauty-boost-skin-restore-50ml som just släppts. Den har varit fantastisk för min hud. Att vara över 30 har jag definitivt börjat märka fler förändringar i min hud. Mer fina linjer börjar visas. Så jag var glad att få prova denna beauty booster. Efter några veckor har jag definitivt märkt en skillnad och min hud både känns och ser bättre och fräschare ut. Fina linjer syns mindre och min hud ser friskare. Det är en perfekt produkt för att strecka efter när du känner din hud behöver en pick me up . Det är tjock och krämig och härlig att applicera på huden. Den fungerar som en leave-in behandling men för din hud . Det har blivit en av mina basprodukter.

Green people says:
"Beauty Boost Skin Restore is a luxury at home facial treatment and intense skin booster, created to plump and re-charge the complexion, restore brightness and banish dull skin."

Green People säger:
Beauty Boost Skin Restore är en lyx hemma ansiktsbehandling och intensiv hud booster, som skapats för att fylla och ladda hyn, återställa ljusstyrka och förvisa tråkig hud. "


How amazing and convenient is it to have your own little facial treatment in a bottle at home? To reach for whenever you need your skin to look a bit extra radiant. 

I'm super happy about this product and would definitely purchase this again. 

Have you tried Beauty Boost Radiant Skin from Green People? Or would you like to try it? 

Hur fantastiskt och bekvämt är det att ha en egen liten ansiktsbehandling i en flaska hemma att sträcka sig efter när du känner att din hud behöver ett litet extra lyft. 

Jag är supernöjd med den här produkten och skulle absolut köpa den igen. 

Har du provat Beauty Boost Radiant Skin från Green People eller är du sugen på att testa den? 

*disclaimer 
This product was given to me for free to review which I'm very grateful for. All opinions are my own. 

View Post
Previous PostOlder Posts
All rights reserved.