Slider

Cutting your hair off

Friday 5 February 2016

Have you ever thought of cutting all your hair off? Do you fancy a change? Sometimes cutting your hair is exactly what you need. To change up your look a little bit. 

As a hairdresser, I will find myself once in a while with a client who is about to change her life. After been thinking about it for a couple of days or sometimes years. She has finally decided to do it. To go for the big chop.

Har du någonsin tänkt på att klippa av dig allt hår? Är du sugen på en förändring? Ibland är det exakt vad du behöver. Att ändra din stil lite grann

Som frisör, finner jag mig ibland med en kund som är på väg att förändra sitt liv. Efter de har tänkt på det i ett par dagar eller några år, har de äntligen bestämt sig för att göra det. Att ta steget och klippa av håret. 


It always excites me to cut someone's hair off. Not because I'm a psycho that enjoys cutting people's hair off. No, but because I know these women are ready to change their lives. But it's only a haircut you say. It's so much more than that. Anyone who's done it knows it too. Most women who change their hair drastically have or are about to go through a change in their lives. Whether it's relationships, work or just want to start on a new page. This is why I get excited. Because I get to be part of this. 

Jag blir alltid så exalterad när jag får klippa av någons hår. Inte för att jag är ett psycho som älskar att klippa av folks hår. Men för att jag vet att dessa kvinnor är redo att förändra sina liv. Men det är ju bara en klippning säger ni. Det är så mycket mer än bara en klippning. Alla som har gjort det håller nog med. De flesta kvinnor som drastiskt förändrar sitt hår, har eller är på väg att gå igenom en förändring i sina liv. Det kan vara relationer, jobb eller helt enkelt vill börja om på nytt. Det är därför jag blir exalterad. För att jag få ta del av det. 

In the end of last year Georgina was brave enough to cut her off in to a stylish pixie cut. 

I slutet av förra året var Georgina modig nog att klippa av sitt hår till en stilig pixie frisyr.


I often don't take before and after pictures because many are so nervous when they come in to the salon and I don't want to make them more uncomfortable. 

For some women this is a big deal. For most of them, it's the best decision they ever made. That is what they tell me when they come back for a trim. It's great to hear about what all their friends and family thought about the hair and of course to hear about their lives and changes they have made. 

Jag tar ofta inte före och efter bilder för att många är så nervösa när de kommer in till salongen. Jag vill inte göra dem obekväma. 

För några kvinnor är det är en stor grej. För många är det det bästa de någonsin gjort. Det är vad de säger när de kommer tillbaka för att trimma topparna. Det är underbart att få höra vad alla deras vänner och familj tycker om håret och självklart om deras liv och förändringar de har gjort. 

The reactions are also so different. I had some screaming while I cut their precious hair. I had others just smiling of pure pleasure. Most of the time it's just a nervous silence that eventually breaks out to the most amazing smile in the end. That's when I can relax. 

Reaktionerna är så olika. Jag har haft några som har suttit och skrikit medan jag klippt av deras kära lockar. Andra har bara suttit med ett njutande leende. Men för det mesta är det ett nervöst tyst som till slut byts ut till det mest underbara leende. Det är då jag kan pusta ut. 

When a woman decides to change her life. Opinions might be many, but everyone gets involved and end of the day, they admire it. It excites people. Without fail, when I do a complete makeover on someone in the salon, every client and stylist have gotten involved and are very excited to see the end result. I get clients coming up to me months later telling me what a great job I did. 

Everyone loves when someone is being brave. They admire it. Because not everyone is brave enough to cut their hair off. 

När en kvinna bestämmer sig för att förändra sitt liv är åsikterna många. Alla vill vara med och blanda sig in. Men i slutändan, de alla beundrar personen som vågar.  Varje gång jag gör en total makeover på någon i salongen, varenda kund och frisör har blivit involverade och tycker det är kul att få se resultatet. Jag får kunder som kommer till mig månader senare för att säga vilket bra jobb jag gjorde. 

Alla älskar när någon är modig. De beundrar det. För alla är inte modiga nog att klippa av sig sitt hår.
What inspires me is many of these women and also men does it for a great cause. Many donates their hair to charity. Little princess trust  is one of those charities. They provide real-hair wigs to children who suffering with hair loss. 
They've just launched a social media campaign called #hairtospare
Where you would post a video or picture of you having your hair cut off and donating it to them. 

You can watch their video here

Vad inspirerar mig är att många av dessa kvinnor och även män gör det för en bra sak. Många donerar sitt hår till välgörenhet. Little Princess trust är en sådan välgörenhet. De ger peruker med riktigt hår till barn som har tappat hår pga sjukdom.
De har en kampanj just nu på alla sociala medier #hairtospare. Där du kan lägga ut en video eller bild på dig när du klipper av ditt hår och donerar det. 

Du kan se deras video här. 

So now there is a even bigger reason to cut that hair. Don't just change your own world. Change someone else's too. Are you ready for a change? 

Så nu är det en ännu större anledning  att klippa av dig håret. Förändra inte  bara din värld, förändra någon annans också. Är du redo för en förändring? 

Even if you don't want to cut your hair or don't have enough hair to cut, you can still donate and use the #nohairtospare

Även om du inte vill klippa av dig håret eller inte har tillräckligt mycket att donera, så kan du fortfarande donera genom en penga gåva och använda #nohairtospare.


No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan