Slider

5 easy changes you can do for organic September

Wednesday 7 September 2016


You don't have to go completely organic for September. Doing too much at once can be too hard and normally won't make you stick to it.  However, there are a few easy ways you can make some small changes for Organic September this year. The next time you do your shopping,  consider the things you buy on a regular basis. Try and change them to organic alternatives. 


Du behöver inte gå helt ekologisk för september. Att göra för mycket på en gång kan bli för svårt och oftast orkar man inte fortsätta. Hursomhelst, det finns några små lätta ändringar du kan göra för organic september i år. Nästa gång du gör din shopping, tänk på sakerna du köper regelbundet. Försök och byt ut dem till ekologiska alternativ. 


Tea/coffee
Normal tea bags are usually bleached and the tea leaves aren't always washed before bagging which means you're putting pesticides and bleach in boiling hot water when you're having a cup of tea. Same goes for coffee beans that are washed in chemicals before they reach your morning coffee. Choosing organic tea or coffee will also help the growers avoid breathing in dangerous chemicals and pesticides. 

Normala tepåsar är normal blekta och  telöven är inte alltid tvättade innan de packas i påsarna, vilket betyder att du doppar pesticider och blekningsmedel i kokande vatten när du har en kopp te. Detsamma gäller kaffebönor som är tvättade i kemikalier innan det når din mugg av morgonkaffe. Att välja ekologiskt te eller kaffe undviker även odlarna att andas in farliga kemikalier och pesticider. 

Milk
Milk normally goes with the tea and coffee. Whether you drink milk or choose an alternative, next time try and swap to the organic one instead. 
It will give healthier cows, happier farmers and a better environment.

Mjölk går ofta hand i hand med te och kaffe. Vilket du dricker mjölk eller väljer ett alternativ. Nästa gång försök att byta till ekologiskt istället. Det kommer ge hälsosammare kor, gladare bönder och en bättre miljö. 


Fruit and vegetables
They're are sprayed with lots of pesticides which are bad for you, animals and nature. You can easily swap out one or two products each time you shop. You'll be surprised that it won't cost you much more. 

Frukt är sprayade med massor av pesticider, vilket är dåligt för dig, djur och naturen. Du kan lätt byta ut en eller två produkter varje gång du shoppar. Du kommer bli förvånad att det inte kommer kosta mycket mer. 


Beauty product
Try to swap just one product this month. My advice would be something you use a lot of or big parts of your body, like shower gel. Your skin will thank you as it won't dry out as quickly. It will also be kinder to the environment when it's going down the drain. 

Försök att byta bara en produkt denna månad. Mitt råd är något som du använder ofta eller på större delen av kroppen, som tex dusch gelé. Din hud kommer att tacka dig, eftersom den inte kommer torka ut lika fort. Det är även bättre för miljön när det spolas ner i avloppet. 


Hairdresser
Next time you need a haircut or your colour doing. Consider going to an organic hairdresser. The vast amount of dangerous chemicals that you expose yourself and your hairdresser for is not worth it. Imagine no harsh smells and healthier hair. 

Nästa gång du behöver klippa eller färga håret. Försök gå till en ekologisk frisör. Antalet farliga kemikalier som du utsätter dig själv och din frisör för är inte värt det. Föreställ dig hälsosammare hår utan hemska lukter. 

What things are you going to swap for organic this month? 

Vilka saker ska du byta till ekologiskt denna månad? No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan