Slider

Why I choose organic

Thursday 1 September 2016

 As we are in organic September I thought I would try and explain why I choose organic and why I think it's important. 

Choosing organic means working with nature, not against it. 

Eftersom vi är i Organic september tänkte jag försöka förklara varför jag väljer ekologiskt och varför jag tycker det är viktigt.

Att välja ekologiskt betyder att jobba med naturen, inte emot den. 

But let's try and tell you a little bit more about myself. I grew up in Sweden where from an early age I got taught to always care for the environment. I remember learning about global warming in school when I was 10 and I was terrified. 
 When I was 13 I turned vegetarian and then vegan when I was 15. This made me more aware of not only animal welfare but also the world and I got even more interested in the environmental issues.

When studying hairdressing in London, I soon started working in an organic salon (Natural Colour Works). This made me understand more of the importance of choosing organic products and what ingredients to avoid. I now work in a certified organic salon in Stockholm (Ecohair) using herb colours. 

Men jag ska försöka att berätta lite mer om mig själv. Jag växte upp i Sverige där jag fick lära mig tidigt att värna om miljön. Jag kom ihåg att vi lärde oss om global uppvärmning i skolan när jag var tio och jag blev livrädd. När jag var 13 blev jag vegetarian och sen vegan när jag var 15. Detta gjorde mig mer medveten inte bara om djurens välfärd men även om världen och blev mer intresserad i miljöfrågor. 

När jag studerade till frisör i London, började jag inom kort arbeta på en ekosalong (Natural Colour Works). Detta fick mig att förstå mer av vikten att välja ekologiska produkter och vilka ingredienser att undvika. Nu jobbar jag i en certifierad ekologisk salong i Stockholm (Ecohair) som använder örtfärger. 


When I then started my blog, year and a half ago, I got to learn so much and discover all these amazing brands and products. 

När jag började med min blog, ett och ett halvt år sen, fick jag lära mig så mycket och upptäckte alla dessa underbara märken och produkter. 

The thing with choosing organic, once you tried it, it's hard to go back. 

I started to recognise the benefits almost right away. Using organic hair products made my scalp feel better. Using organic makeup and skin care made my skin able to breathe and it felt so much nicer. The food taste better and knowing you can buy stuff with a clear conscience makes it even better. 

As soon as I started cutting out and swapping to organic products in one area. You right away get aware of another area and ready to change that too. 

Grejen med att välja ekologiskt är att när du väl provat på det är det svårt att gå tillbaka. 

Jag upptäckte fördelarna nästan på en gång. Att använda ekologiska hår produkter fick min hårbotten att kännas bättre. När jag använder ekologiskt smink och hudvård fick min hud att kunna andas och kändes så mycket bättre. Maten smakar bättre och att veta att man kan köpa saker med gott samvete gör det allt ännu bättre. 

Så snart jag tog bort och bytte till ekologiskt på ett område. Blir man på en gång medveten om ett att annat område och redo att ändra det med. 


For me choosing organic when shopping, whether it's my vegetables, cleaning products or my shampoo, I choose to promote a better world. I vote for the world I want to live in. 

För mig att välja ekologiskt när jag handlar, vilket det är mina grönsaker, städprodukter eller mitt schampoo, väljer jag att främja en bättre värld. Jag röstar på den värld jag vill leva i. 

Why do you choose or want to choose organic this September? 

Varför väljer du eller vill välja ekologiskt den här september?

No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan