Slider

Organic periods

Monday 26 September 2016

I'm happy that more and more people are talking about periods and what they use. It's nothing to be ashamed of as half the population will have it during a big part of their lives. 

Jag är glad att fler och fler pratar öppet om mens och vad de använder. Det är inget att skämmas över eftersom halva befolkningen har det under en stor del av sitt liv. Have you ever thought of changing to organic tampons or sanitary towels? Or even the moon cup? Probably not. Even if you do it's not easy to find. I'm very happy that here in Stockholm they sell Natracare towels and tampons in my local supermarket. There's also plenty of other places to find different organic brands. 

Har du någonsin tänkt på att byta till ekologiska tamponger eller bindor? Eller en mooncup? Antagligen inte. Även om du har det så kan det vara svårt att hitta. Jag är så glad att här i Stockholm säljer de Natracare bindor och tamponger i min lokala Ica. Det finns även fler ställen som säljer olika ekologiska märken. Here are few reasons why you should switch to organic once a month too. 

Här är några anledningar till varför du borde byta till ekologiskt en gång i månaden. 

1. Better for your health
The majority of tampons and sanitary towels are made from synthetic fibres like rayon and viscose, that are treated with harsh chemicals. Wearing these for hours leaves your skin dry, sore and with possible reproductive issues. 

Organic cotton sanitary towels and tampons haven't been treated in viscose, rayon, pesticides chlorine, perfume or chemical fertilisers. Instead, they're naturally hypoallergenic and has the same pH as your body. Since using organic cotton sanitary towels I find I don't get itchy and irritated anymore but my skin can freely breathe. 

Majoriteten av tamponger och bindor är gjorda på syntetiska fibrer som rayon och viskos, som behandlas i starka kemikalier. Att bära dessa i flera timmar lämnar huden torr, öm och med eventuella reproduktiva problem. 

Bindor och tamponger från ekologiskt bomull har inte behandlats i viskos, rayon, bekämpningsmedel, klor, parfym eller konstgödsel. Istället är de naturligt allergivänliga och har samma pH som din kropp. Sedan jag använt ekologiska bindor så har jag upptäckt att huden blir inte lika irriterad längre, men kan istället andas fritt. 

2. Better for the environment 

As a natural product, cotton is biodegradable and compostable. Which means whether you throw it in the bin or on the compost, it will break down and support a natural ecosystem. Plastic, viscose and rayon don't do that. 

Som en naturlig produkt, är bomull biologiskt nedbrytbar och komposterbar. Vilket innebär om du kastar det i soporna eller på komposten, kommer det att bryta ner och stödja ett naturligt ekosystem. Plast, viskos och rayon gör inte det. 


3. Better for the workers
Talking about pure cotton, we should take the step further and make sure it's organic cotton. Most cotton gets contaminated with pesticides. It's harmful to us and for the animals, but mostly for the workers who have to breathe in all the toxins all day long. They are barely equipped with safety equipment or protection and because of this suffer many from health issues. 
Growing organic cotton enables them to earn more and avoids all the toxins. 

På tal om ren bomull, bör vi ta steget vidare och se till att det är ekologisk bomull. Större delen av all bomull blir förorenat med bekämpningsmedel. Det är skadligt för oss och djur, men främst för de arbetare som måste andas in alla gifter hela dagen lång. De är knappt utrustade med säkerhetsutrustning eller skydd och på grund av detta lider många av hälsoproblem. 
Att odla ekologisk bomull ger dem möjlighet att tjäna mer och de undviker alla gifter. 


What do you use? Have you tried organic cotton tampons or sanitary towels? 

Vad använder du? Har du provat ekologiskt bomull tamponger eller bindor? 

No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan